Mileueffectrapportage laten maken?

Wat is een milieueffectrapportage?

Een milieueffectrapportage, ook wel afgekort met M.E.R., zet alle milieugevolgen in beeld van een overheidsbesluit. Dit wordt gedaan zodat de overheid deze gevolgen kan meenemen in een besluit over een toekomstig plan. De resultaten van zo’n onderzoek worden gepubliceerd in dat M.E.R. Er wordt alleen een milieueffectrapport opgemaakt bij projecten of activiteiten die een nadelig effect op het milieu kunnen hebben. De documenten die in het rapport komen kunnen variëren van een uitbreiding van een vliegveld tot een vergunning die nodig is om een fabriek te bouwen waarin chemicaliën worden gebruikt. Je kunt dus wel zeggen dat zulke rapporten enorm belangrijk zijn en er daarom ook niet te weinig aandacht aan moet worden besteed.

Wat is de inhoud van een milieueffectrapportage?

Er is een wet in Nederland, De Wet milieubeheer, en deze zorgt ervoor dat er strenge eisen aan de inhoud van het rapport worden gesteld. Het betreft voornamelijk:

  • Verwachte activiteiten, alternatieven en beslissingen.
  • De gevolgen voor het milieu van voorgestelde activiteiten en alternatieven hiervoor en hun vergelijking.

Diegene die het rapport opstelt moet aangeven over welk project het gaat. Het belangrijkste deel van dit rapport is het stuk dat beschrijft welke opties er allemaal zijn. De kern van het milieueffectrapportage is de vergelijking van verschillende activiteiten en de impact op het milieu hiervan. Het blijkt steeds vaker dat de normale burger, universiteiten en milieuorganisaties beschikken over waardevolle kennis. Voor de kwaliteit van het milieueffectrapportage is het belangrijk om deze kennis te betrekken bij het opstellen van het rapport. Er is vaak onduidelijkheid over wie er nu verantwoordelijk is over de kwaliteit van de rapportage, als je daar meer informatie over wilt weten kun je op deze link drukken.

Lees tip:  Barsten, de nieuwe roman van bestsellerauteur Marlies Allewijn verschijnt deze week bij uitgeverij Pepper Books

Milieueffectrapportage laten maken?

Het opstellen van een rapportage is erg lastig. Kan je zelf een maken? Je kan het best een milieueffectrapportage laten maken. Een bedrijf die zo’n rapportage maakt moet in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

  • Het doel: Een beschrijving van de bedoeling van de activiteit.
  • Voorgestelde activiteit en alternatieven
  • Besluiten en gerelateerde plannen
  • De status en de ontwikkelingen
  • De effecten: de gevolgen die het project op het milieu heeft moeten beschreven worden.
  • Vergelijking: Tussen de mogelijke gevolgen voor het milieu en de alternatieven.
  • Maatregelen: Alle stappen die genomen kunnen worden om nadelige gevolgen te kunnen voorkomen moeten duidelijk worden beschreven.
  • Samenvatting: Er dient ook nog een samenvatting te worden gemaakt, deze moet ervoor zorgen dat het iedereen die het leest genoeg informatie geeft over de beoordeling van het rapport, de mogelijke gevolgen voor het milieu en alle alternatieven.

De geschiedenis van een milieueffectrapportage

In 1970 werd er in de Verenigde Staten een wet ingevoerd die elk overheidsorgaan verplichte om een rapportage op te stellen bij activiteiten die mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu zouden hebben. De regeling in Nederland is beter vergelijkbaar met die van Canada. Het was natuurlijk erg mooi dat er toen al nagedacht werd over het milieu, maar de kwaliteit van de rapporten waren van erg slechte kwaliteit. De meeste rapporten zorgden er namelijk voor dat de plannen werden gepromoot in plaats van te worden gekritiseerd. Rond 2005 werd er in Nederland de wet aangepast zodat hij meer op die van Europa leek. Sinds 2011 is het steeds vaker verplicht om een milieueffectrapportage op te stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.